Kind, School, Scheiding

Begrip en begeleiding

Praktijk en ervaring

Welkom bij Expertisebureau Kind | School | Scheiding

Er is nog heel veel kennis nodig om als onderwijsorganisatie op de juiste manier om te gaan met kinderen en ouders die te maken hebben met met het uiteen vallen van het kerngezin door een echtscheiding. En dit terwijl school juist voor deze kinderen een veilige en vertrouwde omgeving is met betrokken volwassenen die de vaardigheid in huis hebben om hen te kunnen helpen.

Op onze site hopen we u te informeren over en te interesseren voor de manier waarop school zijn zorg aan kinderen van gescheiden ouders kan verbeteren. We nodigen u van harte uit te reageren via ons contactformulier.

Stichting Expertisebureau Kind | School | Scheiding (Stichting EKSS) is eind 2016 ontstaan uit de samenwerking van Denise Kentie, Marleen van de Ven en Pieter Stoop. Zij besloten om samen uitvoering te geven aan de uitwerking van het winnende idee van de Divorce Challenge 2016, uitgeschreven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met het idee “Iedere school zijn expert” beogen de oprichters om vanuit de driehoek kind, school en scheiding voorlichting te geven aan het basisonderwijs in de vorm van trainingen. Deze trainingen leiden zogenaamde ScheidingsExperts op die vervolgens voor hun eigen school het keurmerk ‘ScheidingsExpertSchool’  (zie www.eksskeurmerk.nl) kunnen binnenhalen.

De door EKSS getrainde experts blijven via een afgeschermde community in verbinding met de organisatie en met elkaar. Aldus ontstaat een netwerk van onderwijsdeskundigen die elkaar kunnen helpen en verder brengen in het effectief begeleiden van kinderen van (ge)scheiden(de) ouders. Op een ScheidingsExpertSchool weten school en ouders wat ze van elkaar mogen verwachten en wat ze aan elkaar verplicht zijn.

Voor het kind

Op een door EKSS erkende ScheidingsExpertSchool® of een ScheidingsBewust® school is er expliciete aandacht voor de situatie van een kind waar de ouders van zijn (of gaan) gescheiden. Het kind zal zich gekend en herkend voelen en daarmee zal de school de veilige omgeving zijn die er op dat moment misschien thuis even niet is. Ook zullen eventuele negatieve invloeden op de ontwikkeling zoveel mogelijk worden beperkt.

Voor de leerkracht

De leerkrachten en overige professionals op een ScheidingsExpertSchool® of een ScheidingsBewust® school zijn gesterkt door kennis en vaardigheden die zij via EKSS hebben binnengehaald. Hiermee zijn leerkrachten zekerder van hun zaak, nemen de juiste beslissingen in hun omgang met scheidende ouders  en zijn een serieuze gesprekspartner voor diezelfde ouders. Deze handelingsbekwaamheid zal werkdrukverlagend werken en zelfs de kans op uitval reduceren.

Voor school

Op een door EKSS erkende ScheidingsExpertSchool® of een ScheidingsBewust® school weten leerkrachten, zorgfunctionarissen en leden van het managementteam wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Hiermee voorkomt  school dat er fouten worden gemaakt en er vervelende procedures door externen worden opgestart. Belangrijker nog is dat de competentiebeleving van alle betrokkenen zal worden verhoogd. Het team weet wat het doet en wat zij voor elkaar, voor kinderen en voor ouders kunnen betekenen.

Wat zijn onze speerpunten?

Door onderwijsgevenden of andere functionarissen op te leiden wordt de zorg voor scheidingskinderen binnen het basisonderwijs significant verbeterd.

Wij trainen onze cursisten vanuit de driehoek kind – school – scheiding. Dit is een herkenbare indeling van de inhoud van onze training: de wederzijdse invloed van deze drie componenten op elkaar.

Het kind in beeld

School brengt de actuele situatie rondom haar scheidingskinderen in kaart en beoordeelt de kwaliteit hiervan. Het kind wordt gezien.

De ouder in zijn ouderrol

In de ontmoeting met beide ouders, is het kind, zijn ontwikkeling en welbevinden onderwerp van het gesprek en niet de problemen tussen beide ouders.

Een draaiboek

School heeft een door ieder gekend en geactualiseerd document van de manier waarop zij omgaat met scheidingskinderen, de ouders, externen en met elkaar!

In gesprek met het kind

Het kind krijgt de kans en de ruimte om zijn verhaal te vertellen en aan te geven waar het behoefte aan heeft en of er hulp nodig is.

Kennis van zaken

In gesprek met ouders en externen (zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg) weet school waar ze over praten. Ze hebben kennis van bijvoorbeeld procedures en terminologieën.

Het taboe doorbroken

Op school is scheiding en wat dat voor kind en organisatie maar ook voor ouders betekent, bespreekbaar. We kijken niet weg maar helpen waar we kunnen.

Aanbod Activiteiten

Als Stichting Expertisebureau Kind School Scheiding proberen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Vanuit onze kennis over de praktijk hopen wij zoveel mogelijk scholen te bereiken door een keuze te geven in het aanbod.

We onderkennen dat scholen in een verschillende fase van ontwikkeling zitten en vandaaruit een andere behoefte kunnen hebben, of misschien zelf al heel veel kennis op dit gebied hebben.

ScheidingsExpert

ScheidingsExpert

Een driedaagse opleiding voor onderwijsprofessionals en aankomende trainers.

ScheidingsBewust

ScheidingsBewust

Scholen sluiten zich aan bij EKSS met een goedgekeurd eigen Plan van Aanpak.

TeamTraining

Team training op maat

Gedurende een -in company- studiedag wordt een volledig team integraal geschoold.

Aangesloten scholen

Scholen die bij EKSS een training hebben gevolgd worden hier vermeld. Zij krijgen een door EKSS toegekend keurmerk. Zij krijgen ook toegang tot een afgeschermd gedeelte van deze website met daarin trainingsmiddelen en documenten. Individuele cursisten krijgen ook via deze site toegang tot de community EKSS.

Samenwerkende organisaties

Sinds onze oprichting hebben we met heel veel organisaties contact gehad om ons gedachtegoed te bespreken en uit te zetten. Velen waren bereid om met ons mee te denken en we danken hen voor de goede adviezen en steun.