Algemene voorwaarden
Stichting EKSS – BREDA

 

Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Stichting EKSS en haar klanten. De voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die Stg EKSS aanbiedt.

Er bestaan de volgende modules:

 1. Algemeen deel
 2. Bijzondere voorwaarden voor abonnementen op Webproducten van Stg EKSS
 3. Bijzondere voorwaarden voor opleidingen en trainingen

Indien van toepassing gaan de specifieke modules vóór op het algemeen deel. Voor zover het algemeen deel niet strijdig is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing.

Module A.
Algemeen deel

 1. Definities

1.1. De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

1.2. Abonnementsovereenkomst : de overeenkomst volgens welke Stg EKSS tegen betaling een Webproduct beschikbaar stelt aan een Abonnee.

1.3. Abonnee : de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Stg EKSS een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten of die met Stg EKSS daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4. Gebruikers : de personen (waaronder, maar niet uitsluitend, leerkrachten) die door de Abonnee of Wederpartij ingevoerd zijn als Gebruikers van één van de Webproducten van Stg EKSS en die als zodanig geautoriseerd zijn van het Webproduct gebruik te maken, of diegenen die door de Wederpartij zijn aangewezen een opleiding te volgen.

1.5. Stg EKSS : de Stichting Expertisebureau Kind School Scheiding, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68611854

1.6. Webproduct : webapplicaties die door Stg EKSS via een website, elektronische gegevensdragers of e-mailbericht aan een Abonnee ter beschikking worden gesteld. Onder het Webproduct worden mede documentatie, updates en andere tussentijdse toevoegingen aan het product begrepen. Tot de Webproducten behoren in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de ExpertCommunity

1.7. Website : de website expert.ekss.nl .

1.8. Wederpartij : de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Stg EKSS een overeenkomst heeft gesloten die onder een van de modules (B of C) van deze voorwaarden valt. Tevens wordt bedoeld degene die met Stg EKSS daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.9. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan e-mail, voor zover de identiteit en integriteit van de berichten voldoende is vast te stellen.

1.10. De door Stg EKSS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Wederpartij.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stg EKSS en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door Stg EKSS of door partijen gezamenlijk, uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Stg EKSS en een Wederpartij, voor de uitvoering waarvan door Stg EKSS derden dienen te worden betrokken.

2.3. Indien Stg EKSS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stg EKSS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.4. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Stg EKSS zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De inhoud van prijslijsten, folders, Stg EKSS brochures en webpagina’s zijn onder voorbehoud en binden Stg EKSS niet.

3.2. Stg EKSS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De prijzen door Stg EKSS genoemd in aanbiedingen, offertes, folders, brochures, webpagina’s en prijslijsten zijn niet onderhevig aan BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, administratie- en transactiekosten, tenzij anders aangegeven.

 1. Betaling en incassokosten

4.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Stg EKSS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Stg EKSS aangegeven. Stg EKSS is gerechtigd om periodiek te factureren.

4.2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3. Stg EKSS heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Stg EKSS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Stg EKSS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 1. Reclames en verjaringstermijn

5.1. De Wederpartij dient eventuele klachten over de levering van diensten binnen 14 dagen na de uitvoering van de betreffende dienst schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Doet de Wederpartij dit niet, dan zal het recht op reclameren vervallen. Reclames die betrekking hebben op de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Stg EKSS worden ingediend.

5.2. Klachten betreffende (het gebruik van) Webproducten moeten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering schriftelijk bij Stg EKSS zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

5.3. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij is in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Stg EKSS opdracht heeft gegeven.

5.4. Reclame is niet mogelijk indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de Wederpartij of doordat de Wederpartij in strijd heeft gehandeld met door Stg EKSS gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen, dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens Stg EKSS (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

5.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.6. Indien de Wederpartij, met inachtneming van de bepalingen in dit artikel, reclameert en de reclamatie door Stg EKSS gegrond wordt bevonden, zal Stg EKSS naar haar keuze de uitvoering van de opdracht aanpassen of een prijsreductie verlenen.

5.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan zijde van Stg EKSS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

5.8. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen door Wederpartij binnen een één (1) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Stg EKSS behoudt zich namens zichzelf en namens haar licentiegevers en leveranciers alle rechten voor die de wet- en regelgeving aan houders van rechten van intellectuele eigendom toekent. Deze rechten betreffen in het bijzonder maar niet uitsluitend:

 1. De merkrechten op het merk Stg EKSS en de logo’s die door Stg EKSS als merk zijn geregistreerd.
 2. De auteursrechten en databankrechten op de vormgeving en inhoud van de websites van Stg EKSS, daaronder in ieder geval begrepen www.ekss.nl, expert.ekss.nl, www.steunfiguur.nl en www.eksskeurmerk.nl .

6.2. Voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan door Stg EKSS of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Stg EKSS uitgegeven werken op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

6.3. Indien een Wederpartij enig aan Stg EKSS toekomend recht van intellectueel eigendom opzettelijk schendt, resulteert dat in een direct opeisbare betalingsverplichting van €5.000,- per schending jegens Stg EKSS, onverminderd alle overige vorderingen welke Stg EKSS ten gevolge van dat handelen toekomen, waaronder nakoming.

6.4. Stg EKSS behoudt zich het recht voor om de technische maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar intellectuele eigendom.

6.5. Dergelijke technische beveiligingsmaatregelen mogen niet worden omzeild. Indien een Wederpartij opzettelijk een dergelijke maatregel omzeilt, resulteert dat in een direct opeisbare betalingsverplichting van €10.000,- per overtreding jegens Stg EKSS, onverminderd alle overige vorderingen welke Stg EKSS ten gevolge van dat handelen toekomen, waaronder nakoming.

6.6. De vorige bepaling geldt niet indien de Wederpartij onomstotelijk aantoont dat de omzeiling evident noodzakelijk was om gebruik te kunnen maken van de programmatuur op een door de wet toegestane wijze.

6.7. Stg EKSS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Persoonsgegevens

7.1. Stg EKSS verwerkt persoonsgegevens van Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Wederpartij uitsluitend op de wijze zoals uiteengezet in de privacyverklaring op de Website.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Stg EKSS is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stg EKSS en tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2. Stg EKSS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stg EKSS is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3. Stg EKSS is nimmer aansprakelijk voor enige door de Wederpartij of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de door Stg EKSS onder de overeenkomst aan de Wederpartij geleverde informatie en/of zaken.

8.4. Stg EKSS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij zelf of van derden.

8.5. Indien Stg EKSS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Stg EKSS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval. Indien de overeenkomst een looptijd heeft langer dan één jaar dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een periode van een jaar. Voor gevolgschade is Stg EKSS nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Stg EKSS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.6. De Wederpartij vrijwaart Stg EKSS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stg EKSS toerekenbaar is.

8.7. Stg EKSS is nimmer aansprakelijk voor enige schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data of documenten van Wederpartij.

 1. Overmacht

9.1. Stg EKSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

9.2. Stg EKSS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3. Indien Stg EKSS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stg EKSS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Gedeeltelijke nietigheid

10.1. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of een bepaling van een overeenkomst (gedeeltelijk) nietig mochten zijn of (gedeeltelijk) vernietigd mochten worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst onverlet. Stg EKSS en Wederpartij zijn gehouden om voor de desbetreffende nietige en/of vernietigde bepaling in goed overleg te treden om een vervangende bepaling tot stand te laten komen die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling. Zodanig verplicht overleg kan nimmer leiden tot een schadeplichtigheid van Stg EKSS.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stg EKSS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2. De rechter in de vestigingsplaats van Stg EKSS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stg EKSS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1. Deze voorwaarden zijn vindbaar op de Website.

12.2. Stg EKSS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van één (1) maand na bekendmaking van de wijziging door Stg EKSS. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

12.3. Indien de Wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

12.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

***

Module B.
Voorwaarden voor abonnementen op Webproducten van Stg EKSS

 

Deze Voorwaarden voor abonnementen op Webproducten van Stg EKSS gelden aanvullend naast, en voor zover strijdig, in afwijking van de voorwaarden van het Algemeen Deel A en zijn van toepassing indien Stg EKSS een Webproduct beschikbaar stelt aan Wederpartij.

 1. Ingang en duur abonnement

13.1. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Abonnee een volledig ingevulde (elektronische) aanmelding heeft ingevuld op de Website of enige andere website van Stg EKSS. Met deze aanmelding krijgen de Abonnee en de door hem aangemelde Gebruikers direct toegang tot het betreffende Webproduct.

13.2. Stg EKSS heeft het recht een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst niet te accepteren indien daarvoor redelijke gronden bestaan. Stg EKSS zal de Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

13.3. Een Abonnementsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd. De Abonnee geeft daarbij het aantal Gebruikers aan, waarbij Stg EKSS het recht heeft om een minimum aantal Gebruikers te eisen.

13.4. Een Abonnementsovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij Stg EKSS of Abonnee de Abonnementsovereenkomst schriftelijk, per e-mail of via de beheeromgeving van het Webproduct opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het einde van de desbetreffende periode, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

13.5. Indien en voor zover Abonnee een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt de Abonnementsperiode na de oorspronkelijk overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Stg EKSS of Abonnee de Abonnementsovereenkomst schriftelijk, per e-mail of via de beheeromgeving van het Webproduct opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het einde van de oorspronkelijk overeengekomen periode. Zodra de Abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegegaan, kan Abonnee de Abonnementsovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

13.6. De Abonnee kan op elk gewenst moment het abonnement uitbreiden met extra Gebruikers. Stg EKSS behoudt zich het recht voor om uitbreiding enkel toe te staan voor een minimaal aantal extra Gebruikers. Voor nieuwe gebruikers wordt voor de resterende abonnementsperiode(s) de prijs betaalt die Stg EKSS op dat moment voor nieuwe Abonnees per Gebruiker rekent. Vermindering van het aantal Gebruikers is mogelijk voor een aankomende verlengingsperiode. Deze vermindering van het aantal Gebruikers dient uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de verlenging schriftelijk, per e-mail of via de beheeromgeving van het Webproduct doorgegeven te worden aan Stg EKSS. Indien en voor zover Abonnee een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitbreiding met extra Gebruikers niet mogelijk.

13.7. Stg EKSS is gerechtigd de Abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie van de betaalde abonnementskosten verplicht te zijn, indien haar blijkt dat de Abonnee het gebruiksrecht in strijd met de Abonnementsovereen-komst gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins toerekenbaar tekortschiet in nakoming van zijn verplichtingen, of Stg EKSS in redelijkheid mag aannemen dat Abonnee zijn verplichtingen niet nakomt.

 1. Prijzen en betaling

14.1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeen-gekomen, betaalt Abonnee aan Stg EKSS een jaarlijkse vergoeding per Gebruiker voor het abonnement op een Webproduct, berekend volgens de geldende tarieven van Stg EKSS zoals vermeld op de Website.

14.2. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dient de overeengekomen periodieke vergoeding door Abonnee bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het op de ingangsdatum van de betreffende termijn geldende periodieke tarief en aantal Gebruikers wordt in of bij de Abonnementsovereenkomst vermeld.

 1. Herroepingsrecht

15.1. Indien en voor zover Abonnee een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt tevens in aanvulling op het voorgaande het bepaalde in dit artikel.

15.2. Abonnee heeft het recht om gedurende veertien (14) dagen na het sluiten van de Abonnementsovereenkomst, de Abonnementsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Abonnee te doen door middel van toezending van een e-mail aan info@ekss.nl. Deze e-mail moet binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Abonnementsovereenkomst worden verzonden.

 1. Gebruiksrecht

16.1. Gebruik van een Webproduct is uitsluitend toegestaan aan het in de Abonnementsovereenkomst vermelde aantal Gebruikers en door personen die behoren tot de in de Abonnementsovereenkomst vermelde school, instelling of organisatie.

16.2. De Abonnee zal de inloggegevens alleen aan de daartoe bevoegde Gebruikers communiceren en deze voor het overige strikt geheim houden.

16.3. De Abonnee zal daarbij steeds de vereiste zorg betrachten dat de door Stg EKSS beschikbaar gestelde inloggegevens niet op wat voor manier dan ook ter kennis komen van onbevoegde derden. Minimaal vereist voor deze zorg is in ieder geval dat de Abonnee aan diens Gebruikers duidelijk maakt dat het niet is toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Tevens is de Abonnee verplicht alle medewerking aan Stg EKSS te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden gevergd ten behoeve van het opsporen dan wel sanctioneren van Gebruikers die zich niet aan de regels houden.

16.4. De Abonnee en diens Gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het Webproduct. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om het Webproduct aan derden openbaar te maken, dan wel om het Webproduct te verveelvoudigen anders dan ten behoeve van het normale, geautoriseerde gebruik door Abonnee zelf en diens Gebruikers.

16.5. Stg EKSS is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van haar Webproducten te wijzigen. Hierbij stelt Stg EKSS zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.

16.6. De Abonnee wordt geacht ervan op de hoogte te zijn dat hij in het bezit van computer- en randapparatuur en programmatuur dient te zijn om gebruik te kunnen maken van het Webproduct. Stg EKSS zal de Abonnee via de Website informeren over de minimale eisen daaromtrent.

16.7. De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van het Webproduct dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van Stg EKSS, leveranciers, service providers of andere Gebruikers van Stg EKSS. In het bijzonder zal de Abonnee het Webproduct niet gebruiken op een wijze die Stg EKSS of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige Gebruiker van de Webproducten van Stg EKSS op negatieve wijze kunnen beïnvloeden.

16.8. Stg EKSS behoudt zich het recht voor om IP-adressen van Abonnees en Gebruikers op te slaan en te gebruiken ten behoeve van het opsporen van schending van een Abonnementsovereenkomst en deze algemene voorwaarden, evenals inbreuk op intellectuele eigendom zoals genoemd in artikel 4.

 1. Beschikbaarheid van het Webproduct

17.1. Stg EKSS spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van haar Webproducten. Stg EKSS kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden. Wanneer een storing zich voordoet, zal Stg EKSS zich uiterst inspannen deze te (doen) verhelpen.

17.2. Indien een storing het gevolg is van een probleem in de dienstverlening van een telecommunicatiebedrijf (zoals internetaanbieders, hostingbedrijven, e.d.), zal Stg EKSS zich inspannen het telecommunicatiebedrijf ertoe te bewegen de problemen zo snel en zo goed mogelijk te verhelpen. Stg EKSS kan echter niet worden aangesproken op situaties die zijn ontstaan ten gevolge van onvoorzienbare wanprestaties van telecommunicatiebedrijven.

17.3. Stg EKSS behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten aan haar Webproducten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn. Stg EKSS zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de Abonnee en diens Gebruikers. Desalniettemin kan het zijn dat de Abonnee enige hinder zal moeten dulden.

 1. Garantie

18.1. Stg EKSS zal haar Webproducten met zorg onderhouden en beveiligen, een en ander binnen de grenzen van hetgeen naar de stand der techniek redelijkerwijs kan worden gevergd. Dit neemt echter de eigen verantwoordelijkheid van Abonnee niet weg om zelf voor afdoende beveiliging van zijn systemen, gegevens en andere informatie zorg te dragen.

18.2. Stg EKSS kan niet garanderen dat er bij het gebruik van het Webproduct geen enkele schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee. Het risico van schadelijke programma’s van derden (zoals virussen, Trojans, e.d.) die buiten de wil en wetenschap van Stg EKSS via het internet worden verspreid, kan namelijk niet door Stg EKSS worden uitgebannen.

18.3. Stg EKSS zal haar Webproducten met zorg ontwikkelen en testen. Stg EKSS kan echter niet garanderen dat haar Webproducten geheel foutloos zijn of zonder onderbrekingen zullen functioneren.

 1. Privacy en gegevensverwerking

19.1. Indien dit voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst noodzakelijk is, zal Abonnee Stg EKSS desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Abonnee uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

19.2. Indien in het kader van de dienstverlening het vereist is om een verwerkersovereenkomst te sluiten heeft Stg EKSS hiervoor een standaard verwerkersovereenkomst waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot haar rol als verwerker en de rol van Abonnee als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerkersovereenkomst is indien vereist vindbaar op de Website.

19.3. Abonnee vrijwaart Stg EKSS voor aanspraken van Gebruikers van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de Abonnementsovereenkomst, tenzij Abonnee bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Stg EKSS toerekenbaar zijn.

19.4. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die in het kader van de Abonnementsovereenkomst door Abonnee worden verwerkt, ligt volledig bij Abonnee. Abonnee staat er tegenover Stg EKSS voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Abonnee vrijwaart Stg EKSS tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze (persoons)gegevens of de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst.

***

Module C. Bijzondere

voorwaarden voor opleidingen

trainingen

Deze Bijzondere Voorwaarden voor Opleidingen en Trainingen gelden aanvullend naast en voor zover strijdig, in afwijking van de voorwaarden uit het Algemeen Deel A en de Bijzondere Voorwaarden voor abonnementen op webproducten van Stg EKSS en zijn van toepassing indien Stg EKSS Diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars, inspiratiesessies en dergelijke (hierna te noemen: ‘Opleiding’).

 1. Aanmelding en annulering

20.1. Een aanmelding voor een Opleiding dient schriftelijk (per e-mail of webaanmelding daaronder begrepen) te geschieden en is bindend na opdrachtbevestiging door Stg EKSS dan wel na schriftelijke ondertekening van een offerte.

20.2. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Stg EKSS aanleiding geeft, is Stg EKSS gerechtigd de Opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere Opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

20.3. Stg EKSS behoudt zich het recht voor de locatie van de Opleiding te wijzigen. Stg EKSS is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een Opleiding aan te brengen.

20.4. Ingeval Wederpartij overgaat tot het annuleren van een Opleiding worden de gevolgen van de annulering beheerst door de hieronder gespecificeerde verschuldigde annuleringskosten. Een annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden, waarbij annulering en niet-verschijning niets afdoen aan de overeengekomen betalingsverplichtingen van Wederpartij jegens Stg EKSS.

20.5. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Wederpartij verplicht het totaalbedrag van het betreffende advies-, trainings-, begeleidings- of coachingstraject te voldoen.

20.6. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een advies-, trainings-, begeleidings- of coachingstraject is Stg EKSS gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

20.7. Ingeval de Wederpartij dan wel de door de Wederpartij aangewezen Gebruiker na aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Wederpartij geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Stg EKSS, anders rechtvaardigen.

20.8. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Stg EKSS gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Wederpartij dan wel de aangewezen Gebruiker niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

20.9. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 1. Uitvoering Opleiding

21.1. Wederpartij aanvaardt dat Stg EKSS de inhoud en het niveau van de Opleiding bepaalt.

21.2. In geval van ziekte, verhindering of belet van ingeschakelde docenten of consultants, zal Stg EKSS zich maximaal inspannen om een gelijkwaardige vervanging te leveren dan wel een alternatief voorstel doen aan Wederpartij. Stg EKSS zal dan geen extra kosten in rekening brengen voor het verzorgen van lesprogramma’s/trainingsdagen ter inhaling van lessen/trainingsdagen die geen doorgang konden vinden in verband met ziekte, verhindering of belet van een docent.

21.3. Indien Stg EKSS bij de uitvoering van de Opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of software, staat Stg EKSS er niet voor in dat deze apparatuur of software foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien Stg EKSS de Opleiding uitvoert op locatie van Wederpartij, zal Wederpartij zorgdragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en software, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van een examen of een toets maakt geen deel uit van de Opleiding.

 1. Betaling

22.1. Stg EKSS zal verlangen dat Wederpartij vóór de aanvang van de Opleiding tot ScheidingsExpert de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Stg EKSS kan deelnemers uitsluiten van deelname aan de Opleiding indien Wederpartij heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van Stg EKSS.

22.2. Bij overinschrijving van een Opleiding bepaalt de datum van betaling de volgorde van inschrijving en toelating. De Wederpartij die bij overinschrijving buiten deelname valt, ontvangt onverwijld de betaalde vergoeding retour.

22.3. De overeengekomen vergoeding voor overige diensten van Stg EKSS, zal bij nabetaling worden gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Zie ook artikel 4.