Start Gezinsadvocaat

Rapport ExpertTeam
11 maart 2021
Vacature Villa Pinedo
11 april 2021

In het voorjaar van 2021 gaat in de regio Hart van Brabant de pilot Gezinsadvocaat van start. Deze pilot wordt mogelijk gemaakt door de Raad voor de Rechtsbijstand.

De Gezinsadvocaat is eigenlijk bedacht door kinderen van gescheiden ouders. Het initiatief is ontstaan vanuit een onderzoek in opdracht van de Kinderombudsman in 2014. De kinderen die deelnamen aan het onderzoek pleitten voor een advocaat in het gezin, die de belangen van alle gezinsleden behartigt in een scheiding. Het idee is in de loop der jaren verder uitgewerkt door betrokken professionals uit de domeinen zorg en recht en is nu klaar voor de testfase.

Het is de bedoeling dat in een zo pril mogelijke fase van een relatiebreuk bij ouders de Gezinsadvocaat wordt betrokken die de regie krijgt en het hele gezin begeleidt door het scheidingsproces. Deze hiertoe opgeleide professional (in meer complexe situaties zelfs twee professionals) heeft de kennis en de vaardigheden om een inschatting te kunnen maken van wie en wat deze ouders nodig hebben om een zo harmonieus mogelijke relatieontbinding tot stand te brengen. Deze Gezinsadvocaat blijft het hele scheidingsproces de regie voeren over alle fases en blijft zelfs na het afronden van de scheiding betrokken bij ouders en kinderen. Het laatste, omdat ervaringen en onderzoek hebben laten zien, dat juist wijzigingen na de scheiding (bijvoorbeeld door de komst van nieuwe partners, het ontstaan van nieuwe gezinnen, verhuizingen, veranderingen in financiële situaties) de bron vormen van conflict, zelfs in gezinnen waar de scheiding harmonieus leek te verlopen. Meer informatie over de Gezinsadvocaat is te vinden op www.gezinsadvocaat.nl.

School en onderwijs worden vanwege hun eigenheid steeds meer (h)erkend als meer dan geschikte omgeving om de eerste signalen van een ophanden zijnde scheiding tussen ouders op te pikken; soms indirect via geluiden van de kinderen, vaak rechtstreeks vanuit één of beide ouders. De zorg van school richt zich, als het goed is, daarna op de betrokken kinderen. In veel gevallen is het onduidelijk hoe we daarna met deze ouders omgaan. Niet zelden leidt dit voor school tot veel gedoe met ouders en/of klachten vanwege bijvoorbeeld incorrecte informatievoorziening of onvoldoende onpartijdigheid. Ook komt het voor dat scholen door ouders worden belaagd om hen te betrekken in de strijd. Dit leidt tot hoofdbrekers, tijdverlies en in voorkomende gevallen zelfs tot uitval van leerkrachten.

Wij vragen aan scholen in Hart van Brabant om ouders waarvan zij weten dat ze in de eerste fase zitten van een (naderende) scheiding, door te verwijzen naar de Gezinsadvocaat. Dat kan via de de website. Het betreft een gratis dienst aan het hele gezin, dus voor beide ouders om hen te begeleiden in dit ingrijpende proces van “gezinsreorganistie”.  De Gezinsadvocaat onderzoekt samen met de ouders (en als dat niet gaat met ieder apart) op welke wijze en met hulp van welke andere professionals de scheiding het best passend vormgegeven kan worden, waarbij centraal staat dat het gezin zoveel mogelijk een gezin blijft en er altijd oog en oor is voor de betrokken kinderen. De Gezinsadvocaat heeft de regie en daarbij korte lijnen met andere professionals (kindercoaches, mediators, financieel adviseurs) en organisaties (jeugdzorg, school, Veilig Thuis enz.) Mocht dat onverhoopt nodig zijn, dan heeft de Gezinsadvocaat versnelde informele toegang tot de rechter, zodat er niet onnodig lang sprake is van onzekerheid en ontwrichting. De Gezinsadvocaat geeft houvast en rust.