ScheidingsExpert

De opleiding ScheidingsExpert van het Expertisebureau Kind | School | Scheiding is een driedaagse opleiding voor onderwijsprofessionals en voor aankomende trainers bij STG EKSS.

Na het actief bijwonen van de drie cursusdagen en het met voldoende resultaat uitvoeren van dezogenaamde schoolopdrachten, zal de cursist worden gecertificeerd en kan voor zijn eigen onderwijsorganisatie het keurmerk ScheidingsExpertSchool binnenhalen door een Plan Van Aanpak (PVA) met zijn/haar eigen schoolteam te ontwikkelen en ter beoordeling aan Stichting EKSS aan te bieden. Deze opleiding wordt op dit moment ook geratificeerd door Registerleraar.

De trainingen worden vanaf 2020 gehouden in De Witte Villa van Landgoed DutchBiz in Amersfoort. De trainingsdagen beginnen om 10:00 uur (inloop 9:30u) en duren tot 16:30 uur (uitloop maximaal tot 17:00u. In het cursusgeld inbegrepen is de training door minimaal drie aan EKSS verbonden trainers, al het benodigde cursusmateriaal, toegang tot een afgeschermd gedeelte van de internetomgeving van EKSS alsmede koffie. thee, drank en een geheel verzorgde lunch. Bovendien worden ScheidingsExpert lid van de ExpertCommunity die alle door ons opgeleide professionals ook in de toekomst aan elkaar verbindt.

Aangezien het delen en uitwisselen van ervaringen  een wezenlijk onderdeel van de cursus vormen, is er een minimale groepsgrootte van 12 deelnemers. Dit kan uitgroeien tot maximaal 25 cursisten.

Registerleraar
Dankzij de steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid kon in het cursusjaar 2018 de training worden aangeboden tegen een zeer sterk gereduceerd tarief. Deelnemers betalen vanaf 2019 een bedrag van € 1.249,- voor de complete training en het keurmerk. Ook de licentiekosten voor het eerste jaar zitten bij dit totaalbedrag inbegrepen. Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere deelnemers uit één organisatie of bijvoorbeeld een Samenwerkingsverband gelden aangepaste prijzen. Neem hiervoor contact op met Stg EKSS.

Deze opleiding is door registerleraar gevalideerd met 37 registeruren. Uren die ook blijven gelden in het portfolio van het nieuwe Lerarenregister dat misschien een doorstart maakt in 2020.

Aanmeldprocedure

De training is uitsluitend voor onderwijsprofessionals. Zij kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Wanneer u zich niet rekent tot deze groep, kunt u eventueel toch op verzoek geplaatst worden. Gebruikt u hiervoor het contactformulier.

Plaatsing geschiedt op volgorde van voorkeur en binnenkomst. Wanneer er binnen uw voorkeur nog plaats is binnen een training, krijgt u binnen een week van ons een bevestiging van uw inschrijving met een nota. Pas wanneer deze is voldaan, wordt uw inschrijving definitief.

Wat zijn onze speerpunten?

Door onderwijsgevenden of andere functionarissen op te leiden wordt de zorg voor scheidingskinderen binnen het basisonderwijs significant verbeterd.

Wij trainen onze cursisten vanuit de driehoek kind – school – scheiding. Dit is een herkenbare indeling van de inhoud van onze training: de wederzijdse invloed van deze drie componenten op elkaar.

Het kind in beeld

School brengt de actuele situatie rondom haar scheidingskinderen in kaart en beoordeelt de kwaliteit hiervan. Het kind wordt gezien.

De ouder in zijn ouderrol

In de ontmoeting met beide ouders, is het kind, zijn ontwikkeling en welbevinden onderwerp van het gesprek en niet de problemen tussen beide ouders.

Een draaiboek

School heeft een door ieder gekend en geactualiseerd document van de manier waarop zij omgaat met scheidingskinderen, de ouders, externen en met elkaar!

In gesprek met het kind

Het kind krijgt de kans en de ruimte om zijn verhaal te vertellen en aan te geven waar het behoefte aan heeft en of er hulp nodig is.

Kennis van zaken

In gesprek met ouders en externen (zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg) weet school waar ze over praten. Ze hebben kennis van bijvoorbeeld procedures en terminologieën.

Het taboe doorbroken

Op school is scheiding en wat dat voor kind en organisatie maar ook voor ouders betekent, bespreekbaar. We kijken niet weg maar helpen waar we kunnen.

Waar bestaat onze opleiding uit?

Tijdens de drie trainingsdagen worden onze deelnemers door drie trainers die de domeinen kind|school|scheiding vertegenwoordigen, gedetailleerd geïnformeerd middels presentaties en activiteiten. In de periode voorafgaand aan de eerste trainingsdag en tussen de daaropvolgende dagen worden er ook opdrachten uitgezet die de cursisten moeten uitvoeren binnen hun eigen organisatie.

Wij hechten eraan dat de deelnemers ervaringen uitwisselen en geïnspireerd worden door collega’s van andere scholen. Ook het kennismaken en oefenen van bijzondere vaardigheden maken onderdeel uit van deze training. Zo is er tijdens de tweede trainingsdag een ervaringsdeskundige aanwezig die zijn/haar eigen ervaringen met de cursisten deelt en ook deelneemt aan de discussie over de vraag: ‘wat heeft een kind nodig?’ Ook verschillende gesprekstechnieken staan op het programma.

Voor het kind

Voor het kind

In de driedaagse wordt uitgebreid ingaan op de pathologische ontwikkeling van het (jonge) kind in relatie tot hechting en scheiding. Welke ontwikkelingstaken heeft een kind op een bepaalde leeftijd, hoe worden die verstoord door een eventuele scheiding, hoe uit zich dat en wat kunnen betrokkenen doen?

Voor de Leerkracht

Voor de leerkracht

In de training ScheidingsExpert gaan we in op de rol en de taken van de leerkracht. Denk hierbij aan het hanteren van bepaalde instrumenten om de groep die onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt goed in kaart te brengen op dit specifieke gebied. Relaties met ouders veranderen voortdurend, hoe anticipeer je daarop? Wat zijn de absolute ‘do’s en don’ts’ als leerkracht. Hoe blijf je uit het conflict en stel je je meervoudig of zelfs veelzijdig partijdig op.

Voor School

Voor school

De verschillende rollen en verantwoordelijkheden op school worden nader belicht en besproken, waarbij aandacht is voor school-specifieke kenmerken. Zo wordt een directeur denkelijk pas ingeschakeld wanneer het conflict tussen (of met) de ouders pas heel zorgelijke vormen aanneemt. Toch is het uiteraard belangrijk dat ook het management van de school goed weet wat er op alle niveaus in de organisatie speelt en dat visie en beleid ook worden geborgd. Het meest geëigende middel hiervoor is een Protocol/ Draaiboek/ Plan van Aanpak. Onze training geeft veel handvatten voor een dergelijk document.

Aangesloten scholen

Scholen die bij EKSS een training hebben gevolgd worden hier vermeld. Zij krijgen een door EKSS toegekend keurmerk. Zij krijgen ook toegang tot een afgeschermd gedeelte van deze website met daarin trainingsmiddelen en documenten. Individuele cursisten krijgen ook via deze site toegang tot de community EKSS.